Efterinjektering - Förutsättningar och möjligheter
Övrigt konferensbidrag, 2007

Sammandrag En litteraturgenomgång med fokus på efterinjektering visar att det är svårt att identifiera en "praxis för efterinjektering". Beskrivningarna är ofta kortfattade och angreppssätten olika. Följande uppsats avser att gå igenom några praktiska och teoretiska förutsättningar för efterinjektering och att redovisa strategier för efterinjektering baserade på detta. Analyser och beräkningar är baserade på data från kärnborrhål från Äspölaboratoriet (KA3376B01), Törnskogstunneln (KB971) och Hallandsås (NV01). Arbetet har genomförts genom att vidareutveckla och använda en analysmetod med tre steg. De olika stegen är: I. Prognos av inläckage och injekteringsbehov baserat på kärnborrhål. II. Förslag / underlag för design av injektering. III. Förslag / underlag för design av efterinjektering. Två delmål har varit att ge en redovisning av närbergets hydrogeologiska egenskaper efter förinjektering samt att ge en analys av spridning och tätningsförmåga hos fintätningsmedel i förinjekterat berg. Abstract A literature survey with focus on post-grouting shows that it is difficult to identify a "praxis of post-grouting". The descriptions are much summarised and the approaches are different. This paper aims at giving some practical and theoretical requirements for post-grouting and to identify suitable strategies based on these considerations. Analyses and calculations are based on data from cored boreholes from the Äspö Hard Rock Laboratory (KA3376B01), the Törnskog tunnel (KB971) and the Hallandsås tunnel (NV01). The project was carried through by further development and application of a method of analysis in three steps: I. Prediction of ingress of water and need for grouting based on cored boreholes. II. Proposal and support for grouting design. III. Proposal and support for post-grouting design. The scope of work comprised a description of the hydro-geological properties of the near-zone of the tunnel after pre-grouting and also to present an analysis of the spread of grouts for fine-sealing of pre-grouted rock.

Författare

Åsa Fransson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Gunnar Gustafson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Bergmekanikdag : föredrag vid Bergmekanikdag i Stockholm. 2007, Stockholm 12 mars 2007

0281-4714 (ISSN)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08