Rumslig gestaltning och sociala processer: Skolor som förmedlare av samhällelig närvaro
Kapitel i bok, 2019

Forskningsprojektet Gränssnitt Gottsunda syftar till att öka förståelsen för hur förutsättningar i byggnader och städer får betydelse för sociala processer som i sin tur formar och reproducerar samhället. Centrala frågor i det här projektet berör segregation, utanförskap och ojämna livsvillkor samt hur dessa är kopplade till stadens resurser, till andra människor och olika samhällsgrupper påverkas till följd av stadens form och organisationen i stadsrummet.

I denna text redovisas en av projektets delstudier som handlar om hur olika byggnader och institutioner syns i stadsrummet och vad det signalerar om samhället i stort. Vi har valt skolbyggnader som exempel som får representera en typ av samhällelig funktion med stor betydelse för lokalsamhället, i synnerhet i områden med en befolkning som har begränsade socioekonomiska resurser. Närmare bestämt studeras i vilken grad och på vilket sätt skolor är synliga i stadsdelen, vilken rumslig logik deras placering följer och vad detta kan ha för betydelse för det vardagliga livet.

rumskonfiguration

Gottsunda

segregation

samhällelig närvaro

skolor

stadsbyggnad

Författare

Ann Legeby

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Daniel Koch

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Pablo Miranda Carranza

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stadsutveckling & design för motstridiga önskemål: En bok om nödvändigheten av förändring i tanke och handling för sociala hållbarhetsprocesser

213-239

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Arkitektur

Kulturgeografi

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-18