Energi och byggnadsutformning
Bok, 2007

Arkus är en stiftelse med uppgift att vara ett forum för arkitekternas kunskaps- och kompetensutveckling. Arkus publicerar 3-5 skrifter och böcker om året i form av kunskapsöversikter med arkitektbranschen och dess närmaste omgivning som målgrupp. Den aktuella skriften ingår i en ny serie av litteraturövrsikter eller kommenterade bibliografier. En snabb kunskapstillväxt och ett högre tempo i byggsektorn har varit motivet för att försöka skapa en form för enkla översikter som gör forskningslitteratur tillgänglig utan alltför stora insatser och utdragna processer. Ett anslag från forskningsstiftelsen Formas har gjort skriftserien möjlig. I skriften belyses ett antal aspekter på och fakta om sambandet mellan energi och byggnadsutformning. Arkitektens roll och ansvar i processen betonas särskilt. Som inspiration till fortsatt och fördjupat läsande beskrivs i skriftens andra del den litteratur som ligger till grund för genomgången.

byggnadsteknik

klimat

energi

Arkitektur

design

Författare

Michael Eden

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

HUMANIORA

ISBN

978-91-976757-0-3

Mer information

Skapat

2017-10-06