Sambandsanalyser av produktivitetsläget – i svenskt byggande 2013
Rapport, 2017

Föreliggande studie tittar på ett självrapporterat mått på produktivitet, benämnt processivitet, inom ramen för byggprojekt, ur både ett entreprenörs- och beställarperspektiv. Mer specifikt studeras, med hjälp av multipel linjär regressionsanalys i vilken utsträckning ett antal potentiella störningsfaktorer förmår förklara variation i måttet på processivitet. Analyserna, av en större datamängd kring nybyggnadsprojekt av flerbostadshus i Sverige 2012–2013, visar att hur parterna uppfattar varandra avseende en rad faktorer kan förklara en betydande andel av variation i graden av processivitet. Dessa faktorer inkluderar platschefens upplevelse av stöd från företaget och vidare uppfattningar om beställarens beslutsförmåga, förmåga att ge klara besked samt förmåga att samverka och förmåga att planera. Ur beställarens perspektiv är uppfattningar om entreprenörens prestation med avseende på samarbetet, leveranssäkerheten, produktkvaliteten och prisvärdet, samtliga faktorer som påverkar graden av processivitet. Därutöver finner vi att både beställarens och platschefens uppfattning om i projekten involverade arkitekter, konsulter, installatörer och leverantörer till viss del bidrar till att förklara variation i processivitetsmåttet.

Författare

Mathias Petter Gustafsson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Utgivare

Centrum för management i byggsektorn (CMB)

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-11