Implementering av bilfria distrikt - En dokumentstudie från ett internationellt, nationellt, regionalt och lokalt perspektiv
Rapport, 2019

Rapporten består av en policy-analys gällande internationella, nationella, regionala och lokala (Malmö och Göteborg) policys som berör bilfria urbana distrikt eller implementering av sådana områden. Detta arbete är en del av projektet ”Bilfria urbana distrikt”, som är ett gemensamt forskningsprojekt mellan Lunds universitet, Sveriges landsbruksuniversitet (SLU) och Chalmers i Göteborg. Dokumenten som analyserats i denna studie kommer både från internationella aktörer, såsom Europeiska Uniounen, och nationella svenska aktörer som Boverket eller Trafikverket. Regionalt och lokalt begränsas analysen till Västra Götalandsregionen och Region Skåne, samt dokument från Malmö stad och Götegorgs stad. I analysen har det framkommit att det finns många aktörer och policys som påverkar implementeringen av bilfria urbana distrikt, vilka kan inverka såväl positivt som negativt på den vidare utvecklingen inom detta område. Dessutom visar denna studie att implementering av bilfria urban distrikt är ett mycket komplext ämne för kommunerna att hantera. För att lyckas med implementeringen behövs ett interdisciplinärt angreppssätt som involverar stads- och trafikplanerare, men även medborgare, politiker och näringsidkare. Faktorer som påverkar en lyckad implementering kan vara just att hela processen förankras i ett större sammanhang, det vill säga bland exempelvis boende, näringsidkare och politiker
(PDF) Implementering av bilfria distrikt - En dokumentstudie från ett internationellt, nationellt, regionalt och lokalt perspektiv. Available from: https://www.researchgate.net/publication/336141438_Implementering_av_bilfria_distrikt_-_En_dokumentstudie_fran_ett_internationellt_nationellt_regionalt_och_lokalt_perspektiv [accessed Feb 17 2020].

Författare

Till Koglin

Lunds universitet

Nina Vogel

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Sonja Perander

Anders Larsson

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Elizabeth Marcheschi

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

ISBN

978-91-985495-4-6

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-30