Språkval och internationalisering: Svenskans och engelskans roll inom forskning och högre utbildning
Rapport, 2022

Engelskans landvinningar i förhållande till svenskan var en av de mest uttalade drivkrafterna bakom språklagen (SFS 2009:600). I diskussionen om språklagen var högre utbildning och forskning det samhällsområde där engelskans dominans ansågs ha nått längst.

Rapporten Språkval och internationalisering innehåller resultaten från en undersökning av svenska lärosätens undervisnings och publiceringsspråk. Undersökningen är en uppföljning av en liknande studie som gjordes 2010. Resultaten visar att användningen av engelska på svenska lärosäten har fortsatt att öka sedan 2010. Ökningen har varit särskilt stor inom humaniora och teologi, där svenska tidigare var det dominerande undervisningsspråket. Tendensen är den samma när det gäller publiceringsspråk.

Andelen doktorsavhandlingar och artiklar skrivna på engelska har länge varit mycket hög inom discipliner som naturvetenskap och teknik; numera skrivs också en kraftigt ökande andel av forskningstexterna inom humaniora och samhällsvetenskap på engelska.

anglifiering

internationalisering

språkpolitik

publiceringsspråk

domänförluster

Svenska

Engelska

undervisningsspråk

parallellspråkighet

Författare

Hans Malmström

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Fackspråk och kommunikation

Diane Pecorari

City University of Hong Kong

Ämneskategorier

Språk och litteratur

Utbildningsvetenskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

ISBN

978-91-86959-82-1

Utgivare

Språkrådet (Institutet för språk och folkminnen)

Mer information

Senast uppdaterat

2022-07-22