Samverkan kring infrastruktur för transport och lagring av koldioxid
Rapport, 2022

Negativa utsläpp kommer sannolikt att krävas för att för att Sverige ska
kunna uppnå sina klimatmål. Det här projektet har utrett möjligheterna
för fjärrvärmebranschen att bidra med negativa utsläpp genom
avskiljning, transport och lagring av biogen koldioxid från kraft‐ och
fjärrvärmeanläggningar inklusive avfallsförbränningsanläggningar.

Uppvärmningssektorn har som vision att år 2045 vara en kolsänka som hjälper till
att minska de totala svenska växthusgasutsläppen. Inom sektorn finns stor
potential för bio‐CCS eftersom en betydande andel av Sveriges biogena utsläpp
kan härledas till punktutsläpp inom sektorn. Men för att realisera potentialen och
uppvärmningssektorns vision om att bli en kolsänka krävs konkreta insatser.

Målet med projektet har varit att ta fram ett kunskapsunderlag som visar hur
fjärrvärmesektorn kan bli en kolsänka till år 2045 genom avskiljning och lagring av
biogen koldioxid från förbränning av biobränslen och avfall. Underlaget har legat
till grund för fjärrvärmesektorns arbete med att utveckla en strategi för bio‐CCS
vid kraft‐ och värmeproduktion inklusive förbränning av avfall.

Projektet ger konkret vägledning till fjärrvärmeföretagen när det gäller
implementering av bio‐CCS. I arbetet har ingått att visa på robusta
utvecklingsvägar för utbyggnaden av bio‐CCS och hur bio‐CCS från år 2030 kan
drivas på affärsmässiga grunder. Arbetet har omfattat sex arbetspaket samt en
sammanfattande syntes kring ekonomi, teknik, infrastruktur, policy, regelverk och
hållbarhetsaspekter för storskalig introduktion och användning av bio‐CCS i
fjärrvärmebranschen. En mindre kunskapssammanställning kring CCU har också
genomförts inom projektet.

CCS

koldioxidtransport

infrastruktur

kluster

negativa utsläpp

samverkan

koldioxidlagring

Bio‐CCS

Författare

Ebba Löfblad

Profu AB

Jenny Gode

Profu AB

Jan Kjärstad

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

CECILIA GRUBBSTRÖM

Profu AB

Johan Holm

Profu AB

Åsa Romson

IVL Svenska Miljöinstitutet

Linnea Steen

IVL Svenska Miljöinstitutet

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Utgivare

Energiforsk AB

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-13