PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING- Varför den används eller inte används
Rapport, 2022

Inom många yrken finns risker som ska hanteras genom användning av personlig skyddsutrustning (PSU), som hjälm, skyddsglasögon, hörselskydd, andningsmask, handskar, säkerhetsselar, arbetsskor och arbetskläder. Men det händer frekvent att skyddsutrustning inte används eller att den används felaktigt, vilket medför risk för olika typ av personskador.
Detta forskningsprojekt har studerat varför personlig skyddsutrustning används, inte används eller används felaktigt i tre mansdominerade branscher med välkända arbetsmiljörisker och frekventa olyckor; bygg, sjöfart och sotarbranschen. Genom platsbesök, intervjuer och web-enkäter har data samlats in om aktuella förhållanden i Sverige. Attityder samt hur användningen av skydd ser ut idag har relaterats till vetenskaplig litteratur samt analyserats med hjälp av teorier om arbetssäkerhet, human factors och MTO-samspel.
Bland orsaker till icke-användning återfinns skäl som dålig passform och komfortproblem, att utrustningen försvårar utförandet av vissa arbetsuppgifter, att utrustning särskilt i kombinationer upplevs obekväma och belastande samt att kultur och attityder inom organisationer påverkar. Förslag till strategier och rekommendationer för ökad korrekt användning har tagits fram för de tre branscherna.
Tillverkare rekommenderas att i högre grad beakta hur utrustningen fungerar i faktisk arbetskontext, i synnerhet ihop med andra skydd samtidigt och i olika arbetssituationer. Arbetsgivare ska inte bara se till att adekvat utrustning finns tillgänglig, utan rekommenderas även att arbeta med förväntningar och krav kring användning. Tillräcklig tid för personal att prova ut, att ta på och av utrustningen vid arbete samt underhålla den behövs också. Arbetstagare bör ställa krav på god passform, hög komfort och bra funktion. Projektet har också generat praktisk output i form av en broschyr i färgformat till branscherna om varför personlig skyddsutrustning används respektive inte används, informativa filmer och fackartiklar.

personlig skyddsutrustning

sjöfart

skorstensfejare

komfort

byggbranschen

säkerhet

PSU

passform

Författare

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design & Human Factors

Cecilia Österman

Linnéuniversitetet

Jonas Borell

Lunds tekniska högskola

Per Nilsson

Linnéuniversitetet

Bijan Aryana

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design & Human Factors

Losefine Landberg

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design & Human Factors

Personlig skyddsutrustning - Strategier och rekommendationer för ökad användning genom anpassning till användare

AFA Försäkring (Dnr190290), 2020-04-01 -- 2022-03-31.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Arbetslivsstudier

Utgivare

Design and Human Factors

Mer information

Senast uppdaterat

2023-10-26