Care@Distance – Disease Management för hjärtsviktspatienter i hemmet
Övrigt konferensbidrag, 2007

Antalet äldre i samhället ökar, och med det kostnaderna p.g.a. kroniska åldersrelaterade sjukdomstillstånd. Ett sådant tillstånd är hjärtsvikt vilket drabbar ca 2 % av västvärldens befolkning. Forskning har visat att IT-baserad hemvård för s.k. Disease Management kan resultera i minskade kostnader så väl som ökad livskvalitet hos patienterna. Inom projektet Care@Distance är avsikten att utforma ett sådant system där tyngden ligger dels på regelbundna dagliga enkla mätningar av fysiologiskt relaterade parametrar såsom vikt och blodtryck, och dels på formulär där patienten svarar på några enkla frågor om det upplevda tillståndet. Syftet är att få med både objektiv och subjektiv information som sedan kan ligga till grund för en förbättrad vård av den enskilde patienten. Systemet utformas främst för att skapa underlag för en bättre långsiktig behandling, terapi och för uppföljning av Treatment Compliance, men även för att hantera akuta situationer genom t.ex. larm till vårdgivaren. Under projektets tid har ett samarbete med DAGA-kliniken på Östra sjukhuset upprättats, genom bl.a. diskussioner om frågeformulärets utformning. Under våren 2007 har även två förstudier genomförts på kliniken, den första med inriktning mot patientdelen av systemet, och den andra mot vårdgivarsidan. Studien visar att patientdelen är lätthanterad ur patientsynpunkt samt att intresse för systemet finns. Även på vårdgivarsidan är resultaten positiva när det gäller design, funktioner och intresse, men utrymme för förbättringar finns. Fortsatta studier i form av ett längre försök i hemmet hos patienter är planerat under sommaren och hösten 2007. Under sommaren kommer även patientdelen att vidareutvecklas med ny programvara. Ett framtida projekt innefattar att utveckla en metod för att utnyttja EBI (Elektrisk Bio-Impedans). Med relativt enkla och robusta mätningar förväntas mycket användbar och relevant information om sjukdomstillståndet kunna erhållas med denna metod, men detta kräver att ny sensorteknik utvecklas för hemmiljön.

Författare

Anna Gund

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Bengt-Arne Sjöqvist

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Kaj Lindecrantz

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Inger Ekman

Göteborgs universitet

Medicinteknikdagarna, 2-3 October 2007, Örebro, Sweden

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08