Care@Distance – IT-baserad hemvård av hjärtsviktspatienter
Övrigt konferensbidrag, 2006

Allt eftersom antalet äldre och långtidssjuka ökar i samhället, förväntas också kostnaderna för sjuk- och hälsovård att öka. Hjärtsvikt är en sjukdom som drabbar omkring 2 % av befolkningen i västvärden, och de flesta patienter är över 60 år. Denna sjukdom spelar därför tillsammans med ett antal andra vanliga åldersrelaterade sjukdomar en stor roll i denna ökning. Med hjälp av IT-baserad hemövervakning och behandlingsuppföljning av hjärtsviktspatienter kan vi potentiellt både minska sjukvårdskostnaderna och förbättra vården för den enskilda individen. Inom Care@Distance är avsikten att utforma ett sådant system där tyngden ligger dels på regelbundna dagliga enkla mätningar av fysiologiskt relaterade parametrar såsom t.ex. vikt, blodtryck och puls, och dels formulär där patienten själv beskriver sin situation. Syftet är att få med både objektiva och subjektiva resultat vilka sedan kan ligga till grund för en förbättrad vård av den enskilde patienten. Systemet utformas för att hantera såväl akuta situationer, t.ex. genom att larma vårdpersonal vid avvikelser utifrån uppsatta gränser, samt skapa underlag för en bättre långsiktig behandling och terapi. Sjukvårdskostnaderna förväntas härigenom reduceras i och med att sjukdomen kan behandlas bättre och färre akutsituationer uppstår. Dessutom, och minst lika viktigt, förväntas patientens livssituation förbättras. Både typen av mätdata samt frågeformulär utarbetas i samarbete med DAGA-kliniken på Östra sjukhuset i Göteborg och Vårdvetenskapliga fakulteten vid Sahlgrenska Akademien. Behandlingsmässigt innebär Care@Distance att patienten kommer att erbjudas likartade mätningar och frågor hemma som vid återbesök på kliniken. Skillnaden är att hemmet kan dessa frågor ställas, och mätningar göras, flera gånger om dagen, medan de på kliniken kanske bara görs varannan månad. Detta ger bl.a. vårdgivaren en större informationsmängd att fatta vårdrelaterade beslut på. De första fältförsöken kommer att ske under hösten 2006. En liten försöksgrupp på ca 3-5 personer, identifierade med hjälp av DAGA-kliniken på Östra sjukhuset, kommer att medverka initialt. Fokus i dessa första test är att etablera och utvärdera arbetssätt och teknisk infrastruktur. Generellt är systemet utformat för att vara mycket användarvänligt i alla delar. I ett nästa steg skall EBI (Elektrisk Bio-Impedans) testas för att om möjligt inkluderas i mätmodaliteterna. Med relativt enkla och robusta mätningar förväntas mycket användbar och relevant information om sjukdomstillståndet hos de aktuella patienterna kunna erhållas med denna metod.

Författare

Anna Gund

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Bengt-Arne Sjöqvist

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Kaj Lindecrantz

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Inger Ekman

Göteborgs universitet

Svenska Läkaresällskapets Riksstämman, 29 November - 1 December, Gothenburg, Sweden

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08