Överskottsvärme från kemiska massabruk - En socioteknisk analys av interna och externa användningspotentialer
Rapport, 2007

I rapporten beskrivs och analyseras utifrån ett sociotekniskt perspektiv möjligheter och begränsningar för utnyttjande av överskottsvärme vid kemiska avsalubruk. Både internt och externt utnyttjande av värmet studeras. Särskilt fokuseras på relationer samt eventuella konflikter, både rent teknisk/ekonomiska och samhälleliga, mellan olika interna och externa användningsområden. Projektet, och därmed även rapporten, antar med dess breda frågeställningar formen av en förstudie inför kommande forskningsprojekt. Mer konkret ställs forskningsfrågor som: Vilka sociotekniska förutsättningar styr avvägningen mellan internt utnyttjande och externt utnyttjande, i form av fjärrvärme, av industriellt överskottsvärme vid kemiska avsalubruk och hur påverkar befintliga politiska styrmedel dessa förutsättningar? Vilka hinder och drivkrafter existerar för utnyttjande av industriellt överskottsvärme från kemiska avsalubruk? Hur påverkas möjligheter och begränsningar för utnyttjande av industriellt överskottsvärme av olika systemsyn och systemavgränsningar? På vilket sätt inkluderas nyttjande av industriellt överskottsvärme i de olika företagens strategier? Rapporten består i huvudsak av tre delar. I de första kapitlen presenteras forskningsproblemet samt tidigare forskning på området. I kapitel 5 presenteras resultaten från den tekniska studien och i kapitel 6 analyseras dessa resultat tillsammans med resultaten från 5 intervjuer som genomförts med nyckelpersoner vid energibolag samt kemiska massabruk. Studiens resultat pekar bland annat på att det finns, enligt den tekniska studien, en viss konkurrens om överskottsvärmet när det har en relativt hög temperatur eftersom det då kan användas även internt i bruket. I intervjuerna framkommer dock att varken industrin eller energibolagen upplever någon konflikt eller konkurrens om värmet. De hinder för externt nyttjande av överskottsvärme i form av fjärrvärme som har identifierats är både av social och av ekonomisk karaktär. Hinder av teknisk/ekonomisk karaktär är bland annat vilka anläggningar som redan finns (eller planeras) i systemet, och som därmed konkurrerar med överskottsvärmet om att nyttjas för produktion av fjärrvärme, elcertifikatsystemet, risken för driftsstörningar i industrin med påföljande leveransavbrott samt det fysiska avståndet mellan industrin och fjärrvärmenätet. Vidare framkommer att i en kommun där det finns avfallsbaserad värmeproduktion blir det inte vare sig ur ett helhetsperspektiv eller sett enbart från energibolagets håll lönsamt att köpa in överskottvärme från massabruket. På samma sätt gynnar inte ett energisystem baserat på elcertifikatberättigad biobränslekraftvärme externt nyttjande av överskottsvärme. Genom att dra systemgränsen kring enbart sitt eget system finns det, förutom en risk för suboptimeringar, en risk för att tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara lösningar blir förbisedda. När en region står inför nyinvesteringar i energisystemet är det viktigt att överväga alla de möjligheter som finns. Vid intervjuerna framkom dessutom att energifrågans status hos bruken har ökat kraftigt i takt med att priserna på el och bränslen har stigit. Bruken tror även att den rådande situationen kommer att vara mer eller mindre bestående och de måste därför utveckla ett ”energiben” att stå på, för att även i framtiden kunna vara lönsamma och konkurrenskraftiga på den internationella marknaden.

Fjärrvärme

Industriell överskottsvärme

Socioteknisk analys

Kemiska massabruk

Författare

Johanna Jönsson

Industriella energisystem och tekniker

Inger-Lise Svensson

Mikael Ottosson

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Kemiska processer

Annan naturresursteknik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08