Energieffektiviseringspotential i bostäder och lokaler - Med fokus på effektiviseringsåtgärder 2005 – 2016
Rapport, 2008

Denna rapport Energieffektiviseringspotential i bostäder och lokaler redovisar ett uppdrag till Chalmers EnergiCentrum (CEC) från Utredningen för genomförande av direktiv om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster (M2006:06). En delrapport daterad 2007-10-15 har tidigare avlämnats och diskuterats vid en workshop 2007-11-14. Arbetet syftar till att bedöma potentialen för energieffektiviseringsåtgärder för värme och el i det svenska beståndet av småhus, flerbostadshus och lokaler. Det gäller åtgärder i själva husen såsom klimatskärmsåtgärder, injusteringar, driftstidsstyrning, byten till bättre elutrustning etc., men inte konverteringar (byte från ett uppvärmningssätt till ett annat). Potentialerna avses redovisade så, att värdena direkt kan användas i en summe-ring av bidrag till den tillgodoräkningsbara effektiviseringen för Sverige enligt direkti-vets sätt att räkna. Åtgärder som genomförs 2005 – 2016 fokuseras, eftersom det redan finns uppskattningar av vad åtgärder genomförda t.o.m. 2004 gett för bidrag. Potentialen avser dels hela den teoretiska teknisk-ekonomiska potentialen (om samtliga för fastighetsägaren/brukaren lönsamma åtgärder blir genomförda), dels bedömningar av nivåer för den realistiska potentialen (vad som i realiteten blir genomfört). Det genomförda arbetet har fördjupat kunskapen om genomförandehinder knutna till olika kategorier av främst lokaler; dock är dagens kunskap så pass översiktlig, att beräkningar av realistisk potential måste bli baserade på kvalificerade bedömningar. Arbetet utförs inom det nätverk av forskare och konsulter som CEC tidigare byggt upp för liknande uppdrag. Anders Göransson, Profu är projektledare och utredare, och insat-ser görs av bland andra Bertil Pettersson, CEC, Jan-Olof Dalenbäck, Installationsteknik, Chalmers, Lennart Jagemar, CIT Energy Management AB, Jan Bröchner, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers och Anders Nilson, Bengt Dahlgren AB.

energieffektivisering

styrmedel

energitjänstedirektivet

energi- och effektiviseringsåtgärder

bebyggelsens energianvändning

Författare

Anders Göransson

Bertil Pettersson

Chalmers EnergiCentrum (CEC)

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Husbyggnad

Report CEC - Chalmers EnergiCentrum CEC, Chalmers tekniska högskola: Report - CEC 2008:3

Mer information

Skapat

2017-10-08