Systemanalys Vasastaden Göteborg - Avloppsvattensystemet
Rapport, 2004

Denna rapport beskriver en metod för systemanalys av avloppshanteringen i Vasastaden, Göteborg. Metoden ger ett beslutsunderlag för vilket system eller vilken kombination av system som ger bäst resultat utifrån miljöaspekter, återföring av näringsämnen, ekonomi och risker. I denna rapport har inte organisations- och brukaraspekter behandlats men det är fullt möjligt att inkludera dessa aspekter i metoden. Metoden kan fånga upp eventuella flaskhalsar i systemen, samtidigt som den belyser risken av att göra fel antaganden så att ett nytt system inte ger den utveckling som vi vill.Analysen för Vasastaden omfattar det nuvarande avloppssystemet som i huvudsak är ett kombinerat system, ett konventionell duplikatsystem och ett duplikatsystem med sorterat dagvatten samt ett svartvattensystem med antingen rörtransport till central behandlingsanläggning eller lokalt omhändertagande med lastbiltransport till central behandlingsanläggning.Med hjälp av en modell för substansflödesanalys har emissionerna av näringsämnen, metaller och organiska föroreningar till mark, vatten och slam beräknats. Resultatet av substansflödesanalysen har använts som indata till bedömning av miljöeffekter för vatten, sediment och avloppsslam. Kostnader för att anlägga, driva och underhålla systemen har beräknats med en framtagen Excel-modell. Risker och robusthet för systemen har analyserats utifrån tekniska och hygieniska aspekter. I riskanalysen har hänsyn tagits till de boende, fastighetsägarna och de kommunala förvaltningarna. I en scenariostudie konstateras att vi måste spänna bågen hårdare för att nå våra uppsatta mål kring recipientskydd och näringsåterföring. Det kan innebära både teknisk utveckling, lagstiftning eller påverkan på tillverkare och brukargrupper. Scenariostudien visar också på var vi får störst resultat när vi påverkar källorna. I en känslighetsanalys visas vad som händer i systemen när vi börjar vrida på källparametrarna och hur långt man teoretiskt kan komma med rimliga bedömningar av framtida förändringar i samhället. Vidare belyses vad brukarna kan påverka och vilka åtgärder som generellt ger snabbast resultat. Det handlar också om att påverka människor och deras beteende. Brukarna måste vara mer insatta om hur va-systemen fungerar och de problem som finns samt ha förtroende för systemen. Fastighetsägarna måste sköta sina tak och eventuella lokala anläggningar.Metoden utgår i mycket hög grad från de verkliga lokala förutsättningarna, och kräver mycket indata men kan ge pålitliga svar. Läkemedelsrester är inte med i analysen eftersom utgångspunkten är de ämnen för vilka gränsvärden har satts i Naturvårdsverkets Aktionsplan. Att metallgränsvärdena underskrids är ingen garanti för att lantbrukarna accepterar återföring av slammet till jordbruket. Den oro för läkemedelsrester mm vilken ligger till grund för dagens slamstopp, fångas alltså inte upp i denna analys, eftersom läkemedelsrester mm. inte är med. Systemförändringar av det slag som studerats för Vasastaden kräver i verkligheten att beslut tas om en samlad strategi för hela Göteborg. Metoden bedöms lämplig att skala upp till hela Göteborg, som underlag för framtida strategibeslut.

Författare

Stefan Ahlman

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport, Urban Water Engineering

Henrik Kant

Pascal Karlsson

Gilbert Svensson

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport, Urban Water Engineering

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan naturresursteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-22