Fastläggningsprocesser i torv som indikation på föroreningars spridning i humusrik jord
Övrigt konferensbidrag, 2005

Inom FRIST kompetenscentrum drivs ett projekt med syftet att studera fastläggning av föroreningar på torv. Kemiska mekanismer och interaktioner mellan tungmetaller och organiska föroreningar studeras på torv och fiberaska som adsorbentmaterial för att reducera föroreningar i lak- och grundvatten. De kemiska mekanismer som styr sorption, komplexbindning, utfällning, reduktion eller oxidation av föroreningarna studeras genom laboratorieförsök för bestämning av adsorptionsisotermer. Utvalda tungmetaller och organiska föroreningar undersöks var för sig och i blandningar för att få en fördjupad förståelse för hur de interagerar och konkurrerar om aktiva säten på materialen. Syftet är att utveckla kostnadseffektiva filtermaterial för permeabla reaktiva barriärer vid in situ behandling av förorenade områden, samt att använda materialen som stabilisatorer i förorenade jordmassor. Eftersom metallers mobilitet i mark i högsta grad är beroende av markvattnets pH och humusinnehåll ger fastläggningsprocesser på torv också kunskaper om föroreningars spridning och fastläggning i humusrika jordar. I projektet undersöks de kemiska mekanismer som styr sorption, komplexbindning, utfällning, reduktion eller oxidation av tungmetaller genom bägareförsök för bestämning av adsorptionsisotermer, en metod som också används för sorptionsstudier på jord. Olika miljöförhållandena som pH, föroreningars halter samt tillsatts av anjoner och katjoner varieras. Utvalda tungmetaller studeras var för sig och i blandningar för att få en fördjupad förståelse för hur de interagerar och konkurrerar om aktiva säten på materialen. Längre fram i projektet kommer också organiska föroreningar och fiberaska från returpapperstillverkning att inkluderas i studien. Torven har i de inledande studierna visat på en mycket hög adsorptionskapacitet för tungmetaller och resultat från sorptionsstudier av några utvalda tungmetaller som Pb, Ni, Cu, Zn och Cd kommer att presenteras. Resultaten visar att torv har en mycket god kapacitet för filtrering av förorenat lak- och grundvatten, men också att torv har potential som stabilisator i förorenade jordmassor.

Författare

Yuliya Kalmykova

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Ann-Margret Hvitt Strömvall

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

http://www.renaremark.se/arkiv/vm2005/

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07