Uppsala 2012. En fallstudie inom projektet Stadens trafiksystem-samverkande åtgärder för en bättre stadsmiljö
Rapport, 2001

I rapporten Stads- och trafikplaneringens paradigm – om behov av nya principer och samverkande åtgärder för en bättre stadsmiljö rekommenderades ett antal åtgärder inom stads- och trafikplaneringens område vilka förväntades leda utveck-lingen mot regeringens trafik- och miljöpolitiska mål. Utgångspunkten var identi-fieringen av de tre nyckelfaktorerna avstånd, hastighet och trafiknätets utform-ning. Rapporten hade utarbetats av Anders Hagson vid Tema Stad och Trafik, Chalmers inom ramen för Vägverkets FoU – projekt Stadens transportsystem – samverkande åtgärder för en bättre stadsmiljö. I rapporten Uppsala 2012 En fallstudie inom projektet Stadens trafiksystem - Samverkande åtgärder för en bättre stadsmiljö har dessa planeringsprinciper till-lämpats så långt möjligt i Uppsala kommun. Detta har gjorts genom att identifiera och föreslå konkreta åtgärder inom kommunens olika verksamhetsområden och på olika verksamhetsnivåer vilka i samverkan förväntas leda mot de av regeringen beslutade trafik-, miljö- och arkitekturpolitiska mål. Inledningsvis redovisas en bild av Uppsala år 2012 där olika åtgärder har genom-förts i enlighet med de rekommenderade principerna och effekterna från dessa kan förväntas ha börjat märkas i staden. Därefter beskrivs hur detta blev möjligt, dvs. vilka kommunala beslut som var av strategisk betydelse för att kommunen skulle kunna börja tillämpa de föreslagna planeringsprinciperna och påbörja transfor-meringen av dagens Uppsala till det Uppsala 2012 som inledningsvis beskrivits.

Författare

Lars Mossfeldt

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06