Samband mellan befolkningens avstånd till service och inslaget av grönytor i staden
Rapport, 1998

GIS grönstruktur tillgänglighet avstånd städer grönytor

Författare

Mats Reneland

Institutionen för stadsbyggnad

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Rapport - Stads- och trafikplanering, Arkitektur, Chalmers tekniska högskola: 3

Mer information

Skapat

2017-10-06