Hälsa och samhällsbyggnad i undervisningen på Chalmers arkitekturutbildningen
Rapport, 2011

Den här rapporten är resultatet av den förstudie som genomfördes av Chalmers Arkitektur och Mistra Urban Futures under hösten 2010 på uppdrag av Folkhälsoinstitutet. Förstudien har haft som mål att undersöka möjligheterna att utveckla undervisningsinsatser som betonar kopplingen mellan (folk)hälsa och den byggda miljöns gestaltning och organisation. Rapporten beskriver de insatser som görs i Chalmers arkitekturundervisning idag samt kommer med förslag till hur utbildningen ska kunna hantera hur den byggda miljön kan bidra till invånarnas möjlighet att välja hälsa. Målet är att de förslagna satsningarna ska ge redskap att kunna föra resonemang i undervisningen kring ämnet arkitektur, stadsplanering och hälsa, ge verktyg för att tillämpa sådan kunskap i arkitektur- och planeringsarbete samt vara en vägledning såväl under studenternas projektarbeten som i deras framtida yrkesliv. Undersökningen har utförts genom litteratursökning, intervjuer med kursansvariga lärare, analys av kursprogram samt två workshops. Baserat på detta material och med inspiration från ett exempel på en befintlig utbildning i USA, föreslår vi insatser som kan tillföras arkitekturutbildningen för att på så sätt stärka folkhälsoperspektivet i organiserandet och byggandet av den hållbara staden. Många av de faktorer som påverkar hälsa är sammanhängande och kan med arkitektens arbetssätt förstås integrerat och i sin kontext, och dessutom i ett framtidsperspektiv. Detta gör att arkitekturutbildningen generellt har ett förhållningssätt där folkhälsoaspekter på ett fruktbart sätt kan föras in i utbildningen.

Författare

Maria Berezecki Mårtensson

Mistra Urban Futures

Chalmers, Arkitektur

Göteborgs universitet

Marie Strid

Chalmers, Arkitektur

Mistra Urban Futures

Göteborgs universitet

Jaan-Henrik Kain

Göteborgs universitet

Mistra Urban Futures

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Samhällsbyggnadsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07