Biobränsle och Solvärme - Småskalig Värmeförsörjning
Rapport, 2011

Rapporten ger en översiktlig presentation av delprogrammet “Biobränsle och solvärme” inom Energimyndighetens program för “Småskalig värmeförsörjning. Delprogrammet skapades för att ge stöd till utveckling av system där man kombinerar biobränsle (pellets) och solvärme. Det konkreta huvudsakliga målet(n) med delprogrammet var bättre marknadsförda system och därmed ökad marknad. Målet(n) skulle uppnås genom stöd till utveckling av system: Delprogrammet omfattar ett sammanhållet projekt (30688-1) med ett gemensamt utvecklingsprojekt med >25 företag och två företagsspecifika utvecklingsprojekt som administrerats av Svensk solenergi, samt ytterligare ett företagsspecifikt utvecklingsprojekt som administrerats i egen regi (31418-1). Genomförd marknadsanalys visar på en förhållandevis stor potentialen och framtagen handbok beskriver hur man utformar och dimensionerar system där man kombinerar biobränsle (pellets) och solvärme. Projektet har sedan omfattat utveckling och utvärdering av ett 6-dagarstest för labbprovningarna som underlag för utvecklingsprovning och framtida provningsmetoder. Labbprovningar har utförts på en referenspanna och sju kombinerade pellet- och solvärmesystem. Labbprovningarna har tjänat två syften, dels som underlag för utveckling av provningsmetoden, dels som underlag för systemutveckling. Förslag till utveckling av provningsmetoden liksom resultat från utvecklingsprovningarna har dokumenterats i en detaljerad rapport. Utvecklingsprojekten och ett par aktörers systemutveckling har nu lett till marknadsföring av 4-5 nya integrerade pellet- och solvärmesystem i anslutning till delprogrammet

Författare

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-08