π-complexes of terminal alkynes and alkenes with copper(I) : synthesis and structural characterization
Licentiatavhandling, 1997

olefin

alkene

crystal structure

alkyne

synthesis

acetyne

infrared

pi-complex

copper(I)

Författare

Katarina Brantin

Institutionen för oorganisk kemi

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

ISBN

992-488844-8

Mer information

Skapat

2017-10-07