Mellan skrå och profession. Om de svenska arkitekt- och ingenjörsutbildningarnas framväxt och hur ett dominerande kunskapsideal har tagit form
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

I denna artikel kommer utvecklingen från skråväsendets upplösning till de moderna arkitekt- och ingenjörsprofessionernas framväxt i slutet av 1800-talet att tecknas. I fokus för den i huvudsak empiriska framställningen står utvecklingen av det utbildningssystem som än i dag i hög grad bildar utgångspunkt för arkitekters och ingenjörers professionella identiteter. En teoretisk utgångspunkt hämtas från Foucault och föreställningen att makt och vetande förutsätter varandra. Med ett brett angreppssätt identifieras sedan ett antal yttre händelser som har bidragit till att producera ett tekniskt-vetenskapligt kunskapsideal. Detta kunskaps­ideal finns institutionaliserat i dagens utbildningssystem och fortsätter därigenom att produ­cera fältet av möjliga handlingar för arkitekter i dag.

kunskapsideal

ingenjörer

utbildning

arkitekter

Författare

Kristina Grange

FORMakademisk

1890-9515 (ISSN)

Vol. 3 2 26-38

Ämneskategorier

Social och ekonomisk geografi

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10