KAN VR FÖRBÄTTRA KUNSKAPSÅTERFÖRING FRÅN PRODUKTIONEN UNDER PROJEKTERING?
Rapport, 2021

Syftet med detta projekt har varit att studera och utvärdera hur ett VR (Virtual Reality)- gränssnitt till BIM-modellen kan användas för att bättre och mer effektivt involvera och ta tillvara på produktionspersonalens kunskap redan under projekteringsfasen. Enkelt sett har grundtanken varit att låta personal med erfarenhet från produktionen "identifiera/lösa/hantera problem virtuellt – INNAN de når byggarbetsplatsen". VR-tekniken har studerats och utvärderats på sex olika arbetsplatser/projekt där projektering och produktion har pågått parallellt. Som metod har intervjuer, enkätundersökning, samt observationer används. Resultatet från studien visar att det finns stora möjligheter med – och i viss mån också ett behov av – att låta personal från produktionen använda VR-teknik för granskning, planering, och arbetsberedning. Genom att involvera och ta tillvara på produktionspersonalens kunskap och insikter har flertalet problem eller mindre bra lösningar upptäckts och hanterats, innan dessa har nått det faktiska utförandet. I vissa fall har det rört sig om rena projekteringsmissar, medans det i andra fall har handlat om ändrad arbetsordning mellan discipliner, eller alternativa lösningar som passat framdriften bättre. När det gäller VR tekniken som sådan är det framförallt det faktum att modellen betraktas i skala 1:1 som lyfts fram och många kommentarer är kopplade till hur storlek, utrymmen, och detaljer, ges en helt annan förståelse och känsla för än när modellen granskas på vanlig skärm. Vidare visade det sig att möjligheten att vara flera användare i en och samma VR[1]modell, s.k. multi-user läge, hade väldigt positiva effekter på förståelse och kommunikation mellan deltagarna. Multi-user gör det dessutom möjligt för deltagarna att koppla upp sig från vitt skilda platser, vilket spås underlätta den här typen av möten med deltagare från både projektering och produktion. Sammantaget kan det konstateras att VR definitivt har möjlighet att förbättra kunskapsåterföring från produktionen under projektering. Studien ger många exempel på problem, utmaningar, och mindre bra lösningar som kan upptäckas – men även hur man kan hitta bättre och mer produktionsanpassade lösningar – och visar tydligt att VR[1]tekniken har ett värde och är mogen för att användas kontinuerligt i skarpa projekt. Dock finns det idag fortfarande hinder och utmaningar när det gäller att göra tekniken fullt tillgänglig för alla i ett projekt, och här spås en ny generation av fristående VR-headset att öppna upp för bättre möjligheter.

BIM

Virtual reality

produktion

VR

Författare

Mikael Johansson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Mattias Roupé

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Byggproduktion

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Husbyggnad

Styrkeområden

Produktion

Utgivare

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-14