Characterization of grey water, external environmental costs and cost-effective measures for reduced environmental impact
Research Project, 2022 – 2024

Projektet syftar till att:

i) kartlägga kemikalieanvändning ombord på fartyg samt provta olika delflöden av gråvatten på fartyg som trafikerar Östersjön.
ii) analysera gråvattnet med avseende på kemikalier och näringsämnen.
iii) Med hjälp av livscykelanalys (LCA) och betalningsviljestudier bestämma vilka externa kostnader utsläppen av kemikalier och näringsämnen ger upphov till på grund av försämrad havsmiljö.
iv) ta fram installations-, investerings- och driftkostnader för olika reningstekniker för gråvatten
v) bedöma om krav på rening av gråvatten är en kostnadseffektiv åtgärd i jämförelse med krav på rening av andra utsläpp från sjöfart

Participants

Erik Ytreberg (contact)

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Maritime Studies

Ida-Maja Hassellöv

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Maritime Studies

Kent Salo

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Maritime Studies

Funding

Swedish Transport Agency

Funding Chalmers participation during 2022–2024

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

More information

Latest update

2022-08-12