Logging of electric vehicles - characterization of charging patterns and grid impacts
Research Project, 2022 – 2026

Syftet med projektet är att öka förståelsen för ladd- och körmönster från Sveriges elbilar och sedan använda den nya kunskapen för att bland annat undersöka möjligheter och utmaningar med elbils laddning och hur detta påverkar elnätet. Projektet kommer också att analysera möjligheter utifrån dagens laddmönster för att göra Vehicle-to-Grid (V2G) laddning dvs där batterierna kan laddas ur till nätet.

Projektet är uppdelat i fyra delar: (I) Samla in, sammanställa data över 360 fordonens ladd- och körmönster; (ii) genomföra en statistisk analys av den insamlad data utifrån en rad viktiga parametrar; (iii) analysera kapacitetsbegränsningar i lokalnäten genom att använda data; (iv) modellera hur batterikapaciteten påverkas av laddmönstret från de olika elbilarna.

Projektet är unikt i form av antalet elfordon som studeras, och med en geografisk spridning över hela Sverige, där elbilsägarna är slumpvis utvalda genom beprövade statistiska metoder (vilket gör att data går att skala upp till hela Sverige).

Participants

Maria Taljegård (contact)

Chalmers, Space, Earth and Environment, Energy Technology

Filip Johnsson

Chalmers, Space, Earth and Environment, Energy Technology

Funding

Swedish Energy Agency

Funding Chalmers participation during 2022–2026

Swedish Electromobility Centre

Funding Chalmers participation during 2022–2026

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

More information

Latest update

2022-09-21