Teknisk riskanalys för urspårning med fokus på spårviddsminskning i spårväxlar
Research Project, 2022 – 2027

Projektet bygger på möjlighetsstudien “Robustare spårväxlar genom förbättrad placering/reduktion av driv och tungkontrollkontakter” (Dnr TRV 2020/103978). I det projektet konstaterades att nuvarande regelverk för tungkontroll i växlar baseras på en 1-sidig SJ-rapport från 1987 vars resultat varken kan verifieras eller falsifieras. Det har även konstaterats att den anordning för tungkontrollkontakt som används idag är en unik svensk lösning. Internationell erfarenhet och initiala överslagsberäkningar pekar mot att det studerade “värsta normala fallet” inte kan orsaka en urspårning. Samtidigt har det konstaterats att kunskapen om nuvarande säkerhetsnivå i växlar och hur den påverkas av modifieringar har brister. Mer precisa metoder för att etablera dessa är något som även eftersökts av Transportstyrelsen i samtal inom förstudien. Som konstaterats i möte med referensgruppen inom Trafikverket 2021-04-28 är en snar fortsättning av projektet såväl motiverad av resultaten hittills, som nödvändig för att driva undersökningen till implementering. Denna fortsättning kommer inledningsvis att ta fram underlag för en detaljerad riskanalys enligt CSM-RA för konsekvenserna av tungkontroll. Detta arbete behöver i detalj beakta inverkan av en mängd faktorer såsom längd på tunga, avstånd mellan omläggningspunkter, räldimensioner m.m. (Notera att möjlighetsstudien enbart fokuserade på ett fall – “värsta normala fallet” – i relation till drivoch tungkontroll.) Arbetet kommer att kräva vidare utveckling av förbättrade simuleringsmetoder. Dessa kommer användas för simulering av olika driftsfall och jämföras med kompletterande resultat från fälttester och statistiskt underlag från existerande växlar.

Participants

Elena Kabo (contact)

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Dynamics

Anders Ekberg

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Dynamics

Funding

Swedish Transport Administration

Project ID: TRV2021/53614
Funding Chalmers participation during 2022–2027

Related Areas of Advance and Infrastructure

Transport

Areas of Advance

More information

Latest update

2022-12-30