Partikelmätningar på gasmotorer för fartygsdrift
Research Project, 2012 – 2014

Emissioner av partiklar från sjöfart har påverkan på både hälsa och miljö. Partiklar i atmosfären påverkar hälsan genom ökad risk för hjärt- och lugnsjukdomar och miljön genom försurning och påverkan på klimatet. Störst negativ påverkan på hälsan har emissioner som innehåller mycket små partiklar. Partikelemissioner från sjöfart är ännu inte direkt reglerat, men arbete pågår inom International Maritime Organization, IMO. Arbetet rör emissioner av sot/black carbon partiklar från sjöfart och dess påverkan på klimat och smältning av snö- och ismassorna i Arktis. Partiklar som innehåller sulfater regleras indirekt via det regelverk som reglerar svavelhalten i marina bränslen. Flytande naturgas, LNG och i förlängningen flytande biogas, LBG, är potentiella framtida fartygsbränslen. De uppfyller de krav som ställs på svavelhalten i marina bränslen och medför minskade emissioner av kväveoxider och partiklar. Det finns idag, enligt vår kännedom, inga vetenskapligt publicerade mätningar av partikelemissioner från fartygsmotorer som drivs med LNG eller LBG. Bristen på data om partikelemissioner från gasmotorer gör introduktionen av dessa nya marina bränslen mer osäker. Syftet med studien är att karakterisera partikelemissioner från en naturgasmotor. Data från mätningarna kommer att användas vid bedömning av hur en övergång till LNG/LBG som marint bränsle kommer att påverka partikelemissionerna och påverkan på hälsa och miljö. Mätningarna kommer att resultera i kunskap om antalet partiklar som emitteras, storleksfördelningen av emitterade partiklar utifrån antalet partiklar och partikelmassan i emissionen. Även kemiskt innehåll och mängden sot/black carbon kommer att studeras. Endast ett fåtal mätningar har gjorts på partikelemissioner från marina bränslen, med syftet att studera emissioner av antalet partiklar i olika storleksintervall, och det finns en brist på kunskap kring vilka faktorer som påverkar bildning av mycket små partiklar. Ökad kunskap om detta kan förhoppningsvis bidra till en minskning av utsläpp av mycket små partiklar. Projektet är ett samarbete mellan institutionen för Sjöfart och marin teknik och Rymd- och Geovetenskap på Chalmers samt IVL Svenska Miljöinstitutet. I projektet deltar biträdande professor Karin Andersson (projektledare), doktorand Selma Bengtsson, doktorand Maria Anderson, fil doktor Kent Salo, adjungerad professor Erik Fridell och mättekniker Kjell Peterson.

Participants

Karin Andersson (contact)

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Maritime Studies

Selma Brynolf

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Maritime Studies

Erik Fridell

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Maritime Studies

Kent Salo

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Maritime Studies

Maria Zetterdahl

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Maritime Studies

Collaborations

IVL Swedish Environmental Research Institute

Stockholm, Sweden

Funding

Göteborg Energi, Foundation for Research and Developmen

Project ID: 10-2012-0578
Funding Chalmers participation during 2012–2014

More information

Created

2015-05-13