Hållbara och attraktiva stationssamhällen
Research Project , 2014 – 2015

Det långsiktiga målet är attraktiva och smarta stationssamhällen som bidrar till hållbar regional utveckling och; -Präglas av effektiv markanvändning -Stödjer hållbart resande och lokal ekonomisk och social utveckling Fas I syftade till att inventera lösningar kopplat till effektiv markanvändning, möjligheter och incitament för hållbart resande, tjänstesamhället, det lokala näringslivet och social sammanhållning samt att utveckla projektkonstellationen. Konstellationen har inför fas II förstärkts och lösningar har inte bara inventerats utan även konkretiserats.

Projektet drivs av idén att konkurrera med den egna bilen som den enkla lösningen. En effektiv parkering och smarta mobilitetstjänster kopplade till bonussystem gör tät bebyggelse, minskat bilinnehav och nya resvanor både möjligt och efterfrågat. Projektet kommer att bidra till stationssamhällenas tillväxt genom att utveckla och demonstrera produkter och tjänster kopplade till en effektiv markanvändning och hållbar lokal
 mobilitet. Invånarnas delaktighet och medskapande i kombination med affärsmodellsmetodik kommer att vara centrala delar av projektet.

Projektet jobbar med:
•Innovationer för en mer effektiv användning av värdefull stationsnära mark
•Innovationer som skapar möjligheter och incitament att välja ett hållbart resande till och från stationen
•Innovationer som stöttar tjänstesamhället, det lokala näringslivet och social sammanhållning

Projektkonsortiet består av Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra Götalandregionen, Västtrafik, Ale kommun, Lerums kommun, ICA, Ale Bygg, Handelsbanken, Svensk Fastighetsförmedling, Derome, Wallenstam, Skanska, HSB, Förbo, Jutabo, Handelsbanken, Bzzt, CleverApps, Chalmers Tekniska Högskola, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Viktoria Swedish ICT samt IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet är initierat inom ramen för det internationella kunskapscentrumet Mistra Urban Futures och koordineras av Göteborgsregionens kommunalförbund.

Participants

Lena Hopsch (contact)

Universitetslektor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Architectural theory and methods

Collaborations

Ale kommun

Ale, Sweden

Balder Ale torg

Ale, Sweden

IVL Swedish Environmental Research Institute

Stockholm, Sweden

Region Västra Götaland

Vänersborg, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Viktoria Swedish ICT

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 110023
Funding Chalmers participation during 2014–2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

More information

Latest update

2020-03-16