Hållbara och attraktiva stationssamhällen
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

Det långsiktiga målet är attraktiva och smarta stationssamhällen som bidrar till hållbar regional utveckling och; -Präglas av effektiv markanvändning -Stödjer hållbart resande och lokal ekonomisk och social utveckling Fas I syftade till att inventera lösningar kopplat till effektiv markanvändning, möjligheter och incitament för hållbart resande, tjänstesamhället, det lokala näringslivet och social sammanhållning samt att utveckla projektkonstellationen. Konstellationen har inför fas II förstärkts och lösningar har inte bara inventerats utan även konkretiserats.

Projektet drivs av idén att konkurrera med den egna bilen som den enkla lösningen. En effektiv parkering och smarta mobilitetstjänster kopplade till bonussystem gör tät bebyggelse, minskat bilinnehav och nya resvanor både möjligt och efterfrågat. Projektet kommer att bidra till stationssamhällenas tillväxt genom att utveckla och demonstrera produkter och tjänster kopplade till en effektiv markanvändning och hållbar lokal
 mobilitet. Invånarnas delaktighet och medskapande i kombination med affärsmodellsmetodik kommer att vara centrala delar av projektet.

Projektet jobbar med:
•Innovationer för en mer effektiv användning av värdefull stationsnära mark
•Innovationer som skapar möjligheter och incitament att välja ett hållbart resande till och från stationen
•Innovationer som stöttar tjänstesamhället, det lokala näringslivet och social sammanhållning

Projektkonsortiet består av Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra Götalandregionen, Västtrafik, Ale kommun, Lerums kommun, ICA, Ale Bygg, Handelsbanken, Svensk Fastighetsförmedling, Derome, Wallenstam, Skanska, HSB, Förbo, Jutabo, Handelsbanken, Bzzt, CleverApps, Chalmers Tekniska Högskola, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Viktoria Swedish ICT samt IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet är initierat inom ramen för det internationella kunskapscentrumet Mistra Urban Futures och koordineras av Göteborgsregionens kommunalförbund.

Deltagare

Lena Hopsch (kontakt)

Universitetslektor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Samarbetspartners

Ale kommun

Ale, Sweden

Balder Ale torg

Ale, Sweden

IT-forskningsinstitutet Viktoria

Göteborg, Sweden

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Boras, Sweden

Västra Götalandsregionen

Vänersborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-16