Kollektivboende och hållbar stadsutveckling: Fallstudier från Danmark, Tyskland, Spanien och Sverige
Research Project , 2015 – 2017

Omsorg om miljön har lett till ett ökat intresse för boendeformer som minskar vardagslivets ekologiska fotavtryck. Stigande fastighetspriser och avregleringar har lett till ökade boendekostnader. Den ekonomiska krisen har gjort det svårare för låginkomsttagare att ha råd att bo bra. Detta är en bakgrund till ökande efterfrågan idag på nya boendeformer. Detta växande intresse syns också i länder där kollektivboende inte tidigare varit vanligt. Den första internationella konferensen i ämnet hölls i Stockholm 2010. Den tredje internationella konferensen om nerväxt i Venedig 2012 och konferensen om hållbart boende inom EU-projektet RESPONDER i Barcelona 2013 undersökte ytterligare kollektivboende. Vårt projekt avser att studera kollektivboende som en läroprocess för socialt och ekologiskt hållbart boende genom fallstudier i Danmark, Tyskland, Spanien och Sverige. Viktiga forskningsfrågor är hur kollektivboende förhåller sig till maktrelationer inbyggda i sociala kategorier som klass, kön och etnicitet och huruvida social och ekologisk hållbarhet skulle kunna stå i motsats alternativt understödja varandra i kollektivboendets praktik. Våra fall är valda delvis för att möjliggöra jämförelser, delvis för att få en samlad bild av olika former av kollektivboende. Vi kommer att använda en kvalitativ komparativ metod där vi väljer fallstudier utifrån ett antal betydelsefulla likheter och skillnader och kombinerar ett analytiskt arbetssätt med empirisk känslighet.

Participants

Claes Caldenby (contact)

Professor Emeritus at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Architectural theory and methods

Collaborations

University of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Funding

Riksbankens jubileumsfond - The swedish foundation for humanities and social sciences

Funding Chalmers participation during 2015–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

More information

Latest update

2018-06-28