Kollektivboende och hållbar stadsutveckling: Fallstudier från Danmark, Tyskland, Spanien och Sverige
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

Omsorg om miljön har lett till ett ökat intresse för boendeformer som minskar vardagslivets ekologiska fotavtryck. Stigande fastighetspriser och avregleringar har lett till ökade boendekostnader. Den ekonomiska krisen har gjort det svårare för låginkomsttagare att ha råd att bo bra. Detta är en bakgrund till ökande efterfrågan idag på nya boendeformer. Detta växande intresse syns också i länder där kollektivboende inte tidigare varit vanligt. Den första internationella konferensen i ämnet hölls i Stockholm 2010. Den tredje internationella konferensen om nerväxt i Venedig 2012 och konferensen om hållbart boende inom EU-projektet RESPONDER i Barcelona 2013 undersökte ytterligare kollektivboende. Vårt projekt avser att studera kollektivboende som en läroprocess för socialt och ekologiskt hållbart boende genom fallstudier i Danmark, Tyskland, Spanien och Sverige. Viktiga forskningsfrågor är hur kollektivboende förhåller sig till maktrelationer inbyggda i sociala kategorier som klass, kön och etnicitet och huruvida social och ekologisk hållbarhet skulle kunna stå i motsats alternativt understödja varandra i kollektivboendets praktik. Våra fall är valda delvis för att möjliggöra jämförelser, delvis för att få en samlad bild av olika former av kollektivboende. Vi kommer att använda en kvalitativ komparativ metod där vi väljer fallstudier utifrån ett antal betydelsefulla likheter och skillnader och kombinerar ett analytiskt arbetssätt med empirisk känslighet.

Deltagare

Claes Caldenby (kontakt)

Professor emeritus vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond - Stiftelsen för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-28