Numerical methods for stochastic partial differential equations
Research Project , 2010 – 2012

Simulering av stokastiska effekter i komplexa system Många matematiska modeller i naturvetenskap och teknik leder till differentialekvationer, det vill säga ekvationer som formuleras i termer av derivator av den obekanta storheten som ska beräknas. Sådana ekvationer kan i allmänhet endast lösas approximativt med hjälp av datorn. Det föreslagna projektet syftar till att utveckla och analysera sådana approximationsmetoder för system som påverkas av en stokastisk störning i form av brus. Störningen gör ekvationen svårare att approximera och nya metoder och analystekniker behöver utvecklas. Speciellt studeras system som inte bara är tidsberoende utan även har ett rumsligt beroende. Introduktion av rumsberoende ökar svårighetsgraden väsentligt. Resultaten av den föreslagna forskningen kommer att publiceras i internationella tidskrifter och vetenskapliga konferenser.

Participants

Stig Larsson (contact)

Chalmers, Mathematical Sciences, Applied Mathematics and Statistics

Funding

Swedish Research Council (VR)

Project ID: 2009-5857
Funding Chalmers participation during 2010–2012

More information

Latest update

2018-12-06