Numeriska metoder för stokastiska partiella differentialekvationer.
Forskningsprojekt , 2010 – 2012

Simulering av stokastiska effekter i komplexa system Många matematiska modeller i naturvetenskap och teknik leder till differentialekvationer, det vill säga ekvationer som formuleras i termer av derivator av den obekanta storheten som ska beräknas. Sådana ekvationer kan i allmänhet endast lösas approximativt med hjälp av datorn. Det föreslagna projektet syftar till att utveckla och analysera sådana approximationsmetoder för system som påverkas av en stokastisk störning i form av brus. Störningen gör ekvationen svårare att approximera och nya metoder och analystekniker behöver utvecklas. Speciellt studeras system som inte bara är tidsberoende utan även har ett rumsligt beroende. Introduktion av rumsberoende ökar svårighetsgraden väsentligt. Resultaten av den föreslagna forskningen kommer att publiceras i internationella tidskrifter och vetenskapliga konferenser.

Deltagare

Stig Larsson (kontakt)

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2009-5857
Finansierar Chalmers deltagande under 2010–2012

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-06