Matematiken bakom supersymmetriska gittermodeller och supersymmetriska kvantfältteorier

Description missing.

Participants

Hjalmar Rosengren (contact)

at Mathematical Sciences, Mathematics

Funding

Swedish Research Council (VR)

Funding years 2016–2019

More information

Latest update

2016-01-11