Grundläggning bärande trägrund
Research Project , 2016

Syfte och mål
Syftet är att ta fram en studie där de byggnadsfysikaliska betingelserna för hur en huskonstruktion byggd på en väl isolerad bärande massiv trägrund kan se ut ur ett inneklimat och energihushållnings perspektiv. Viktiga förutsättningar och premisser för en säker konstruktion är också ett mål för studien att belysa. Samt tydliggöra fördelar och nackdelar ur ett byggnadstekniskt och hållbarhetsperspektiv.

Förväntade effekter och resultat
Utifrån den kompetens som samarbetetspartnerna i detta projekt innehar, förväntas inriktning och form för en studie där de grundläggande byggtekniska och byggnadsfysikaliska förutsättningarna utreds och hittas. Resultat av en sådan utredning bör peka på de premisser och förutsättningar konstruktionslösningen har för att fungera som bostad eller eventuellt annan byggnadsanvändning.

Planerat upplägg och genomförande
Planeringsmöte, där förutsättningar, omfattning, riktlinjer och begränsningar för studie av ´Bärande massiv trägrund´ klargörs. Om fältstudie skall göras koordineras detta byggobjekt mot kommande huvudstudie. Vid alternativt studieobjekt klargörs arbetsfördelning och vilka aktörer som bör medverka. Förstudien tar fram kostnadskalkyl och genomförande förutsättning för kommande huvudstudie om ´Bärande massiv trägrund´.

Participants

Carl-Eric Hagentoft (contact)

Full Professor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Collaborations

MW Kronborgen Holding AB

Täby, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2017-02-09