Grundläggning bärande trägrund
Forskningsprojekt , 2016

Syfte och mål
Syftet är att ta fram en studie där de byggnadsfysikaliska betingelserna för hur en huskonstruktion byggd på en väl isolerad bärande massiv trägrund kan se ut ur ett inneklimat och energihushållnings perspektiv. Viktiga förutsättningar och premisser för en säker konstruktion är också ett mål för studien att belysa. Samt tydliggöra fördelar och nackdelar ur ett byggnadstekniskt och hållbarhetsperspektiv.

Förväntade effekter och resultat
Utifrån den kompetens som samarbetetspartnerna i detta projekt innehar, förväntas inriktning och form för en studie där de grundläggande byggtekniska och byggnadsfysikaliska förutsättningarna utreds och hittas. Resultat av en sådan utredning bör peka på de premisser och förutsättningar konstruktionslösningen har för att fungera som bostad eller eventuellt annan byggnadsanvändning.

Planerat upplägg och genomförande
Planeringsmöte, där förutsättningar, omfattning, riktlinjer och begränsningar för studie av ´Bärande massiv trägrund´ klargörs. Om fältstudie skall göras koordineras detta byggobjekt mot kommande huvudstudie. Vid alternativt studieobjekt klargörs arbetsfördelning och vilka aktörer som bör medverka. Förstudien tar fram kostnadskalkyl och genomförande förutsättning för kommande huvudstudie om ´Bärande massiv trägrund´.

Deltagare

Carl-Eric Hagentoft (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Samarbetspartners

MW Kronborgen Holding AB

Täby, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-09