Kompetenscentrum för innovation och hållbar samhällsomställning
Research Project , 2015 – 2018

Projektet är ett resultat av en längre diskussion mellan VGR (Regional Utveckling) och
ledande innovationsforskare och vicerektor vid Chalmers om behovet av att koncentrera och förstärka kompetensen inom omställningsanalys. För VGR har intresset drivits av möjligheten att få tillgång till kunskapsbaserade och mer verksamma innovationsstrategier för omställning. Centrumbildningen ses därför som en viktig kunskapsinsats inför genomförandet av den regionala utvecklingsplanen VG2020. Satsningen har bäring på många områden och frågor inom VG2020 där det tydligaste är område 1.2 Internationell konkurrenskraft genom regional kraftsamling kring styrkeområden, fråga 1.2.2 Positionera internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer.


Innovationsforskningen och policypraktiken (inklusive VGRs policypratik) har tidigare och
av goda skäl fokuserat på stegvisa förbättringar och att stötta ”innovation inom system”. I dag är behovsbilden delvis en annan. Europeiska, nationella och regionala mål om
fossiloberoende framtid kommer att kräva att vi klarar av det forskningen kallar
”systeminnovation” och omställning. Strategier för omställning kräver i sin tur djup insikt om hur vitt skilda faktorer som har att göra med naturresurser, teknik, ekonomi,
produktionssystem och kollektiva beteenden samverkar inom en viss sektor.
Innovationssystemen inom en sektor utvecklas i en historisk riktning och uppvisar systemiska trögheter och en förändringstakt som styrs av systemens inre dynamik. En bättre förståelse behövs för när och hur utveckling och systemiska trögheter under vissa betingelser kan påverkas på regional nivå. Centrat bidrar därför med kunskaper om hur regionala verktyg kan användas mer effektivt i den omställningsprocess som är nationell och internationell.

Forskningsområdet - som är en syntes mellan innovationssystemstudier, organisationsstudier och miljösystemanalys - är ett starkt växande område där Sverige ligger långt framme och där vi har fördel av att ha spetskompetensen i regionen. Satsningen startas upp som en samverkan mellan Chalmers och VGR men kan på sikt växa genom att knyta till sig forskare från andra lärosäten inklusive annan finansiering. Projektet blir den bas som initiativtagarna Chalmers och VGR står för och som andra aktörer kan dra nytta av och bygga vidare på. Chalmers ledning har gett frågan hög prioritet och ett beslut har redan fattats om att medfinansiera centrat (se bilaga 2 till beslut). Projektets genomförbarhet kan anses som mycket god.
Chalmers förbereder för internationell rekrytering av forskningsledare.

Med centrats särskilda styrka inom forskning om energi, miljösystem, innovation och organisering är Energimyndigheten och Vinnova sannolika framtida finansiärer av forskningsmiljön. Arbetssättet är inte oprövat. Regional utveckling gör återkommande insatser för att förstå och påverka grundbetingelserna för de system där enskilda projekt för innovation och innovationsinfrastrukturer äger rum. VGR medfinansierar av dessa skäl forskning via t ex f3 - The Swedish knowledge centre for renewable transportation fuels (placerat vid Chalmers), K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik (placerat vid Lunds universitet och Malmö högskola) samt insatser för att främja bioekonomisk utveckling inom t ex grön kemi. Även More-projektet är ett exempel på en bred ansats för grundläggande förändring inom forskarsamhället genom att främja både internationell samverkan och nyttiggörande

Participants

Björn Sandén (contact)

Chalmers, Technology Management and Economics, Environmental Systems Analysis

Kamilla Kohn Rådberg

Chalmers, Technology Management and Economics, Entrepreneurship and Strategy

Funding

Region Västra Götaland

Project ID: 612-0442-15
Funding Chalmers participation during 2015–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2020-03-16