Kraftens Hus - from power to survive the power to live - Innovative service design for better support to people affected by cancer
Research Project , 2016 – 2017

Kraftens Hus är ett innovativt tjänstedesignprojekt som utgår från tron att vi tillsammans kan bli bättre på att möta behov hos alla cancerberörda. Tanken med Kraftens hus är att ge kraft till alla cancerberörda genom att erbjuda en naturlig mötesplats för alla som på olika sätt har drabbats av ett cancerbesked, och underlätta deras vardag genom att sammanfoga samhällets resurser på ett nytt sätt.

Varje dag får ca 140 personer i Sverige ett cancerbesked. Många överlever, men livet förändras på många plan för alla cancerberörda. En person blir sjuk, men många fler blir berörda, både hemma bland nära och kära, på arbetet och i andra sociala sammanhang. Ofta upplever cancerpatienter och deras närstående att det psykosociala stödet är otillräckligt, både under och efter behandling. Det gör att det kan vara svårt att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv. Därför behöver vi tänka i nya banor om hur olika resurser kan sammanfogas för att utveckla stödet för alla som berörs av cancer, utifrån ett helhetsperspektiv.

Arbetet med Kraftens Hus kännetecknas av ett antal viktiga utgångspunkter:

  • Livshändelseperspektiv
  • Tjänstedesign
  • Organisatorisk innovation - utforskande på okänd terräng
  • Tar sikte på organisatoriska mellanrum
  • Förstå systemet bättre genom att försöka förändra det
  • Positiv och möjlighetsinriktad ansats
  • Utforska möjligheter till hållbara verksamhetsmodeller

Vår utgångspunkt – Livshändelseperspektiv
Livshändelseperspektivet är en central utgångspunkt i förstudien. Det innebär att se till hela den livshändelse som en cancerdiagnos för med sig, inte bara sjukdomen i sig. Det vidgar också synen på vilka som berörs. I dagsläget har ingen enskild myndighet eller organisation ett helhetsansvar. Ambitionen är att ett Kraftens Hus ska kunna ge stöd till alla som är berörda av cancer.

Vårt arbetssätt – innovativ tjänstedesign i syfte att nå samhällelig förändring
Inom projektet används mottot: ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Det innebär att vi bjuder in brett i vårt arbete och involverar patienter, närstående, Södra Älvsborgs Sjukhus, Primärvården, Borås Stad, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, politiker, lokalt näringsliv och civilsamhället.

Genom designworkshops och dialogmöten gemensamt med representanter från alla inblandade aktörer skapar vi förutsättningar för att gå in med öppet sinne och gemensamt kunna ifrågasätta den rådande ordningen, omformulera vår tro på vad som är möjligt och omdefiniera lösningar och ansatser kring hur cancerberördas behov kan tillfredsställas. Vi jobbar i en iterativ designprocess där vi gemensamt utgår från den cancerdrabbade och de personer som berörs av dennes livshändelse. De användarcentrerade designmetoderna har bidragit till att skapa engagemang och delaktighet i frågan kring hur flera aktörer kan bidra på olika vis. Att utgå från ett användarperspektiv med syfte att förändra systemet innebär att regelverk, traditioner och status utmanas, och att relevansen i dessa måste prövas. Denna utveckling kräver både öppenhet, acceptans och ett kontrollerat risktagande.

Participants

Andreas Hellström (contact)

Senior Lecturer at Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Patrik Alexandersson

Project Leader at Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Lisa Carlgren

Doctoral Student at Chalmers, Technology Management and Economics, Innovation and R&D Management

Collaborations

Region Västra Götaland

Vänersborg, Sweden

Regional Cancer Centre West

Gothenburg, Sweden

Funding

Region Västra Götaland

Funding Chalmers participation during 2016–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Innovation and entrepreneurship

Driving Forces

Life Science Engineering (2010-2018)

Areas of Advance

More information

Project Web Page

www.kraftenshus.se

Latest update

2016-11-25