Dricksvattenrisker - Beslutstöd för översyn och optimering av dricksvattenberedning
Research Project , 2016 – 2019

Effektiv beredning i vattenverken är avgörande för att förhindra ohälsa och smittspridning. Upprepade sjukdomsutbrott och begränsad förmåga att avlägsna kemiska föroreningar belyser dock stora brister. Syftet med detta projekt är att förse dricksvattenproducenter med hjälpmedel och beslutsstöd för översyn, metodval och optimering av beredningsprocessen.
Målet är att skapa ett nationellt kunskapsunderlag om beredningsprocessers förmåga att avlägsna och/eller oskadliggöra olika typer av kemiska och mikrobiologiska föroreningar och förbättra möjligheterna att förebygga exponering och förhindra dricksvattenburen smitta. För att uppnå detta ska förmågan att avlägsna kemiska och mikrobiologiska föroreningar undersökas för representativa beredningsmetoder och lämpliga kvalitetsmarkörer identifieras. Rikstäckande information om beredningsprocesser, rå- och dricksvattenkvalitet samt dricksvattenrelaterad ohälsa ska samlas in och analyseras. Berednings- och vattenkvalitetsinformation ska tillgängliggöras via en webbtjänst och fungera som stöd och verktyg för prestandajämförelser för landets
dricksvattenproducenter.

Participants

Mia Bondelind (contact)

Projektledare vid Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Water Environment Technology

Collaborations

Geological Survey of Sweden (SGU)

Uppsala, Sweden

Lund University

Lund, Sweden

National food agency, Sweden

Uppsala, Sweden

Swedish Defence Research Agency (FOI)

Stockholm, Sweden

The Swedish Water & Wastewater Association

Bromma, Sweden

Umeå University

Umeå, Sweden

Funding

Swedish Civil Contingencies Agency

Funding Chalmers participation during 2016–2019 with 500,600.00 SEK

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2017-02-23