Dricksvattenrisker - Beslutstöd för översyn och optimering av dricksvattenberedning
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Effektiv beredning i vattenverken är avgörande för att förhindra ohälsa och smittspridning. Upprepade sjukdomsutbrott och begränsad förmåga att avlägsna kemiska föroreningar belyser dock stora brister. Syftet med detta projekt är att förse dricksvattenproducenter med hjälpmedel och beslutsstöd för översyn, metodval och optimering av beredningsprocessen.
Målet är att skapa ett nationellt kunskapsunderlag om beredningsprocessers förmåga att avlägsna och/eller oskadliggöra olika typer av kemiska och mikrobiologiska föroreningar och förbättra möjligheterna att förebygga exponering och förhindra dricksvattenburen smitta. För att uppnå detta ska förmågan att avlägsna kemiska och mikrobiologiska föroreningar undersökas för representativa beredningsmetoder och lämpliga kvalitetsmarkörer identifieras. Rikstäckande information om beredningsprocesser, rå- och dricksvattenkvalitet samt dricksvattenrelaterad ohälsa ska samlas in och analyseras. Berednings- och vattenkvalitetsinformation ska tillgängliggöras via en webbtjänst och fungera som stöd och verktyg för prestandajämförelser för landets
dricksvattenproducenter.

Deltagare

Mia Bondelind (kontakt)

Universitetslektor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Samarbetspartners

Livsmedelsverket

Uppsala, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Svenskt vatten

Bromma, Sweden

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

Uppsala, Sweden

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Stockholm, Sweden

Umeå universitet

Umeå, Sweden

Finansiering

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Projekt-id: anslag2:4Krisberedskap2016
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-23