Prioriterade nyckeltal för VA-verksamheten
Research Project , 2016 – 2017

Svenskt Vatten har gått ut med en riktad undersökning om att ta fram prioriterade nyckeltal för VA-verksamheten och föreslå ”lagom” nivå för dessa. Nyckeltal behövs på alla nivåer i en organisation, och för olika perspektiv, som det tekniska perspektivet, det ekonomiska/resursmässiga perspektivet och brukarperspektivet. Projektetansökans mål är att ta fram förslag till vilka nyckeltal på en grundläggande nivå som ska vara prioriterade i VA‐verksamheten samt värderingsintervall för dessa. De föreslagna nyckeltalen kommer att motiveras, förankras, värderas och prioriteras i projektgrupp och referensgrupp. För varje prioriterat nyckeltal motiveras varför talet är med och en bedömning görs utifrån hur mycket man kan lite på dess värde (kvalitet och osäkerhet). Värderingsintervall tas fram och stäms av med referensgrupp och de värderingsintervall som redan finns i Sverige och i omvärlden.

Ett resultat av projektet är att ha definierat rätt prioriterade nyckeltal till varje kategori av mottagare (såsom brukare, politiker, verksamhetsledning och i verksamheten). För varje kategori av mottagare skall det finnas en lista på prioriterade nyckeltal med förslag till generell nivå för värdering. I de fall en generell nivå inte är lämplig/möjlig ska det finnas en beskrivning om varför. För nyckeltal om värden som kundnytta, tillit och förtroende, där VASS inte samlar in så mycket data idag, kommer projektet sammanställa nyckeltal som andra länder använder och resonera kring dessa för att använda som ett första underlag om vad som är viktigast för svenska brukare. 

Participants

Mia Bondelind (contact)

Project Leader at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Water Environment Technology

Collaborations

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Boras, Sweden

Funding

The Swedish Water & Wastewater Association

Funding Chalmers participation during 2016–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2018-09-06