Prioriterade nyckeltal för VA-verksamheten
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Svenskt Vatten har gått ut med en riktad undersökning om att ta fram prioriterade nyckeltal för VA-verksamheten och föreslå ”lagom” nivå för dessa. Nyckeltal behövs på alla nivåer i en organisation, och för olika perspektiv, som det tekniska perspektivet, det ekonomiska/resursmässiga perspektivet och brukarperspektivet. Projektetansökans mål är att ta fram förslag till vilka nyckeltal på en grundläggande nivå som ska vara prioriterade i VA‐verksamheten samt värderingsintervall för dessa. De föreslagna nyckeltalen kommer att motiveras, förankras, värderas och prioriteras i projektgrupp och referensgrupp. För varje prioriterat nyckeltal motiveras varför talet är med och en bedömning görs utifrån hur mycket man kan lite på dess värde (kvalitet och osäkerhet). Värderingsintervall tas fram och stäms av med referensgrupp och de värderingsintervall som redan finns i Sverige och i omvärlden.

Ett resultat av projektet är att ha definierat rätt prioriterade nyckeltal till varje kategori av mottagare (såsom brukare, politiker, verksamhetsledning och i verksamheten). För varje kategori av mottagare skall det finnas en lista på prioriterade nyckeltal med förslag till generell nivå för värdering. I de fall en generell nivå inte är lämplig/möjlig ska det finnas en beskrivning om varför. För nyckeltal om värden som kundnytta, tillit och förtroende, där VASS inte samlar in så mycket data idag, kommer projektet sammanställa nyckeltal som andra länder använder och resonera kring dessa för att använda som ett första underlag om vad som är viktigast för svenska brukare. 

Deltagare

Mia Bondelind (kontakt)

Universitetslektor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Samarbetspartners

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Finansiering

Svenskt vatten

Projekt-id: 16:20-16
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06