Policies for Life-Cycles, an Integrated Assessment (POLICIA)
Research Project , 2016 – 2018

Det IVL-ledda projektet Policia, Policies for Life-Cycles, an Integrated Assessment, pågår i tre år och ska undersöka hur kombinationer av styrmedel ska utformas för att kunna korrigera för marknadsmisslyckanden från ”vagga till vagga” längs produkters hela livscykel – från råvaruutvinning, produktion, konsumtion till återanvändning eller återproduktion.

Syftet med projektet är, förutom att leverera granskade vetenskapliga resultat till forskarvärlden, att hjälpa Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten samt andra myndigheter och politiker att ta ett cirkulärt systemperspektiv och fatta klokare beslut kring styrmedelskombinationer för en cirkulär ekonomi.

Att testa hypotesen om och när en holistisk livscykelansats inom styrmedelsutformning är nödvändig för att styra produktions- och konsumtionssektorn från en linjär till en cirkulär ekonomi. Det gäller särskilt för vissa produkt- och tjänstekategorier som har komplex resurs- och miljöpåverkan som är beteendemässigt och tekniskt sammankopplade mellan olika stadier inom livscykeln.

Forskningsresultaten kommer att demonstreras i två fallstudier – på mobiltelefonmarknaden och fritidsbåtsmarknaden i Sverige

Participants

Bengt Steen (contact)

Adj professor vid Chalmers, Technology Management and Economics, Environmental Systems Analysis

Collaborations

IVL Swedish Environmental Research Institute

Stockholm, Sweden

University of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Funding

IVL Swedish Environmental Research Institute

Funding Chalmers participation during 2016–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2018-03-07