Policies for Life-Cycles, an Integrated Assessment (POLICIA)
Forskningsprojekt , 2016 – 2018

Det IVL-ledda projektet Policia, Policies for Life-Cycles, an Integrated Assessment, pågår i tre år och ska undersöka hur kombinationer av styrmedel ska utformas för att kunna korrigera för marknadsmisslyckanden från ”vagga till vagga” längs produkters hela livscykel – från råvaruutvinning, produktion, konsumtion till återanvändning eller återproduktion.

Syftet med projektet är, förutom att leverera granskade vetenskapliga resultat till forskarvärlden, att hjälpa Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten samt andra myndigheter och politiker att ta ett cirkulärt systemperspektiv och fatta klokare beslut kring styrmedelskombinationer för en cirkulär ekonomi.

Att testa hypotesen om och när en holistisk livscykelansats inom styrmedelsutformning är nödvändig för att styra produktions- och konsumtionssektorn från en linjär till en cirkulär ekonomi. Det gäller särskilt för vissa produkt- och tjänstekategorier som har komplex resurs- och miljöpåverkan som är beteendemässigt och tekniskt sammankopplade mellan olika stadier inom livscykeln.

Forskningsresultaten kommer att demonstreras i två fallstudier – på mobiltelefonmarknaden och fritidsbåtsmarknaden i Sverige

Deltagare

Bengt Steen (kontakt)

Adj professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Finansiering

IVL Svenska Miljöinstitutet

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-07