Den fysiska miljöns betydelse för ungdomar som vårdas inom de särskilda ungdomshemmen
Research Project, 2017 – 2020

De särskilda ungdomshemmens uppgift är att behandla ungdomar med allvarlig social problem i form av normbrytande beteende, kriminalitet eller missbruksproblematik. Syftet med ungdomshemmen, är inte bara en samhällsskyddande åtgärd genom frihetsberövande, utan är även att rehabilitera och behandla. Förenklat uttryckt att både Vakta och Vårda. Detta dubbla syfte leder till särskilda krav på den fysiska miljön i ungdomshemmen. Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver ungdomshem med individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar. Målsättningen med denna vårdform är att (1) ge ungdomarna bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet, att (2) minska vanligt förekommande utåtagerande beteende såsom hot och våld samt att (3) främja återgång till eget hem/boende. Föreliggande projekt avser att undersöka betydelsen av den fysiska miljön för dessa ungdomar genom att kartlägga och identifiera kritiska faktorer i den fysiska miljön som har betydelse för ungdomarnas välbefinnande, tilltro till egen förmåga, förekomst av hot och våld och för personalens arbetsmiljö. Projektet ämnar bidra till metodutveckling i form av mätinstrument som registrerar kritiska faktorer i den fysiska miljön för ungdomars välmående och möjligheter att tillgodogöra sig erbjuden vård och är därmed i linje med SiS målsättning med sin verksamhet. Mellan 2017-2020 genomförs projektet i fyra steg: (1) Förberedelse av forskningsfält (2) Baselinemätningar med kvantitativ och kvalitativ datainsamling på tre befintliga boenden (3) Instrumentutveckling samt utvärdering av den fysiska miljön på tre nya boenden med samma datainsamling som under baseline (4) Förslag till utvärderingsinstrument (Audit Tool) samt rapportering och avslutning av projektet. Sammanfattningsvis avser projektet resultera i förslag på evidensbaserade lösningar för en förbättrad vårdmiljö samt former för utvärdering av detta genom ett utvärderingsinstrument särskilt utformat för de särskilda ungdomshemmen.

Participants

Marie Strid (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Charlotta Thodelius

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Roger Ulrich

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Collaborations

Lund University

Lund, Sweden

University of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

University of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Funding

SIS - The Swedish National Board of Institutional Care

Project ID: Best ID: 5200BWIJHE
Funding Chalmers participation during 2017–2020

More information

Latest update

2019-11-22