Tidsberoende effekter av schakt i lös lera
Research Project , 2018 – 2020

Vid schakt och avlastning av jordlager uppstår tidsfördröjda förändringar i jordlagrens effektivspänningsförhållanden. I lågpermeabla jordlager så som lera kan förändringarna ta betydande tid. Följdeffekterna på jordlagrens egenskaper och genererade påkänningar mot geokonstruktioner är således tidsberoende. Effektivare byggmetoder förväntas ge att en ökad andel av spänningsförändringarna utbildas i driftskedet, samtidigt som storleksordningen av desamma ökar med ökande schaktdjup. Därmed kan befintliga beräkningsmetoder innebära att designprocessen grundar sig på för ändamålet förenklade antaganden och inaktuella empiriska samband, vilket innebär en risk.

Projektmålet är att öka kunskapen om effekter som uppstår vid schakt i lera, med fokus på effekternas tidsberoende vid djupa schakter samt identifiera om mätresultat avviker från förväntade värden enligt dagens beräkningspraxis.

Projektet utförs som ett industridoktorandprojekt vid Chalmers. Genomförandet fram till Lic kan sammanfattas i följande delar: inventering av lämpliga fältobjekt, avancerade lab.försök och fältmätningar, samt analys.

Resultaten förväntas stärka kompetensen i branschen och därmed funktionsstyrd dimensionering av geokonstruktioner vilket krävs i samband med de extraordinära schakter och/eller kortare byggtider som byggindustrin ställs inför. Sammantaget förväntas projektet resultera i optimerade och säkrare geokonstruktioner, minskade underhållskostnader och förutsägbar omgivningspåverkan.

Participants

Minna Karstunen (contact)

Professor vid Chalmers, Architecture and Civil Engineering, GeoEngineering

Johannes Tornborg

Doktorand vid Chalmers, Architecture and Civil Engineering, GeoEngineering

Collaborations

COWI AB

Göteborg, Sweden

Development Fund of the Swedish Construction Industry (SBUF)

Stockholm, Sweden

NCC

Solna, Sweden

Norconsult AB

Göteborg, Sweden

Peab Sverige, Göteborg

Göteborg, Sweden

Skanska

Solna, Sweden

Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt

Oslo, Norway

Funding

Swedish Transport Administration

Funding Chalmers participation during 2018–2020 with 1,875,000.00 SEK

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2018-08-27