Tidsberoende effekter av schakt i lös lera
Forskningsprojekt, 2018 – 2020

Vid schakt och avlastning av jordlager uppstår tidsfördröjda förändringar i jordlagrens effektivspänningsförhållanden. I lågpermeabla jordlager så som lera kan förändringarna ta betydande tid. Följdeffekterna på jordlagrens egenskaper och genererade påkänningar mot geokonstruktioner är således tidsberoende. Effektivare byggmetoder förväntas ge att en ökad andel av spänningsförändringarna utbildas i driftskedet, samtidigt som storleksordningen av desamma ökar med ökande schaktdjup. Därmed kan befintliga beräkningsmetoder innebära att designprocessen grundar sig på för ändamålet förenklade antaganden och inaktuella empiriska samband, vilket innebär en risk.

Projektmålet är att öka kunskapen om effekter som uppstår vid schakt i lera, med fokus på effekternas tidsberoende vid djupa schakter samt identifiera om mätresultat avviker från förväntade värden enligt dagens beräkningspraxis.

Projektet utförs som ett industridoktorandprojekt vid Chalmers. Genomförandet fram till Lic kan sammanfattas i följande delar: inventering av lämpliga fältobjekt, avancerade lab.försök och fältmätningar, samt analys.

Resultaten förväntas stärka kompetensen i branschen och därmed funktionsstyrd dimensionering av geokonstruktioner vilket krävs i samband med de extraordinära schakter och/eller kortare byggtider som byggindustrin ställs inför. Sammantaget förväntas projektet resultera i optimerade och säkrare geokonstruktioner, minskade underhållskostnader och förutsägbar omgivningspåverkan.

Deltagare

Mats Karlsson (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Minna Karstunen

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Johannes Tornborg

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Samarbetspartners

COWI A/S

Lygnby, Denmark

NCC AB

Solna, Sweden

Norconsult AB

Göteborg, Sweden

Peab Sverige, Göteborg

Göteborg, Sweden

Skanska

Solna, Sweden

Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt

Oslo, Norway

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Stockholm, Sweden

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: 2018/11745
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-09-25