Projekteringsprocess i entreprenad med samverkansnivå hög
Research Project, 2018 – 2021

Trafikverket har börjat tillämpa Kontraktsform samverkansnivå hög i komplexa anläggningsprojekt. Det är ett s.k. ECI-kontrakt där entreprenören medverkar i ett tidigare konceptuellt skede än i en traditionell totalentreprenad. Möjligheten att påverka utfallet minskar i takt med nedlagda projektkostnader vilket också innebär att värdet för beställaren och kostnaderna att producera produkten till stor del definieras i tidiga skeden av byggprocessen. Trafikverket skapar nya förutsättningar för samverkan mellan beställare, konsult och entreprenör genom nya upphandlingsformer. Dessa nya förutsättningar får konsekvenser för hur projektering med samverkan på hög nivå genomförs på projektnivå. Frågor om nya ansvarsområden, nya roller, projektorganisationen som team, motkrafter och framgångsfaktorer och genomförande risker på projektnivå blir viktigt att studera. I detta projekt vill vi studera dessa konsekvenser och ge branschen rekommendationer hur dessa tre discipliner kan utveckla sin samverka – i samklang med den digitala utvecklingen.

 

Syftet är att studera hur man genomför projekt med Kontraktsform samverkansnivå hög på projektnivå i termer av organisering av projektteamet, ansvarsfördelningar, samt olika verktyg och processer som ger möjligheter att effektivisera byggprocessen. Projektet fokuserar på samspelet mellan beställare, konsult och entreprenör för att bemöta kostnadsdrivande aspekter, kvalitet och innovation. Forskningsprojektet siktar på långsiktig forskning. Ansökan omfattar ett doktorandprojekt som kommer att studera tre typprojekt inom tre olika faser (avslutat, påbörjad entreprenad och påbörjad projektering). Metoderna som kommer att användas är observationer, intervjuer, och dokumentanalys. Projektgruppen är tvärvetenskaplig och består av forskare inom projektledning, projekterings-, konstruktions- och genomförandeprocessen som samarbetar med en referensgrupp med medlemmar från Luleå Tekniska Universitet och industrin.

 Förväntade resultat är att ge branschen rekommendationer om hur man genomför Kontraktsform samverkan nivå hög mellan beställare, konsult och entreprenör på projektnivå.

Participants

Petra Bosch (contact)

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Anna af Hällström

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Mats Karlsson

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Rasmus Rempling

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Collaborations

NCC Building Sweden

Sweden

Skanska

Solna, Sweden

Swedish Transport Administration

Borlänge, Sweden

Funding

Development Fund of the Swedish Construction Industry (SBUF)

Project ID: 13574
Funding Chalmers participation during 2018–2021

Industry program for research and innovation regarding construction works in the transport sector

Project ID: BBT 2017-013
Funding Chalmers participation during 2018–2021

Centre for Management of the Built Environment (CMB)

Project ID: 135
Funding Chalmers participation during 2018–2021

Related Areas of Advance and Infrastructure

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2019-11-21