Tidig Entreprenörmedverkan: Projekteringsprocess i entreprenad med samverkansnivå hög, SBUF 13574
Report, 2021

Kontraktsformen tidig entreprenörmedverkan (TEM) är en kontraktsform där entreprenören medverkar i ett tidigt konceptuellt skede. Dessa kontraktsformer stödjer samverkan mellan olika parter för att dra nytta av olika parters kunskap och öka innovation och kvalitet. Med syftet att gebranschen rekommendationer för samverkansprojektering harlicentiatprojektet studeratpå vilka sätt samverkan tillämpats,samt hur detta samarbete påverkat produktivitetgenom frågeställningen”Hur genomförs projektering i samverkansform hög (TEM) mellan beställare, konsult och entreprenör för att bemöta kostnadsdrivande aspekter, kvalitet och innovation?”Projektet har i totalt studerat 3 fallstudier, 1 retrospektiv förstudie, och 2 kontrasterande fallstudier.Totalt genomfördes 41intervjuer, varav 3 intervjuer för förstudien, 20 intervjuer för fallstudie 1 och 21 intervjuer för fallstudie 2.Resultaten tar upp fördelar med TEM. Det krävs en förändring av roller och ansvar för att genomföra TEM ochdet finns vissa nyckelpersoner/rollersom påverkar samverkan. Studien har kommit fram med vikten av informella och sociala relationer för genomförande av TEM projekt. Studien pekar på ett antal aspekter som påverkar utvecklingen av sociala relationer isamverkansprojekt som har positive eller negative konsekvenser för samverkan

anläggningsbransch

samverkan

tidig entreprenörmedverkan

kontraktsform

komplexa projekt

Author

Petra Bosch-Sijtsema

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Anna af Hällström

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Rasmus Rempling

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Mats Karlsson

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Projekteringsprocess i entreprenad med samverkansnivå hög

Development Fund of the Swedish Construction Industry (SBUF) (13574), 2018-09-01 -- 2021-10-01.

Industry program for research and innovation regarding construction works in the transport sector (BBT 2017-013), 2018-09-01 -- 2021-10-01.

Centre for Management of the Built Environment (CMB) (135), 2018-09-01 -- 2021-10-01.

Subject Categories

Social Sciences Interdisciplinary

Business Administration

Other Civil Engineering

Publisher

Development Fund of the Swedish Construction Industry (SBUF)

More information

Latest update

3/4/2022 7