Tidig Entreprenörmedverkan: Projekteringsprocess i entreprenad med samverkansnivå hög, SBUF 13574
Rapport, 2021

Kontraktsformen tidig entreprenörmedverkan (TEM) är en kontraktsform där entreprenören medverkar i ett tidigt konceptuellt skede. Dessa kontraktsformer stödjer samverkan mellan olika parter för att dra nytta av olika parters kunskap och öka innovation och kvalitet. Med syftet att gebranschen rekommendationer för samverkansprojektering harlicentiatprojektet studeratpå vilka sätt samverkan tillämpats,samt hur detta samarbete påverkat produktivitetgenom frågeställningen”Hur genomförs projektering i samverkansform hög (TEM) mellan beställare, konsult och entreprenör för att bemöta kostnadsdrivande aspekter, kvalitet och innovation?”Projektet har i totalt studerat 3 fallstudier, 1 retrospektiv förstudie, och 2 kontrasterande fallstudier.Totalt genomfördes 41intervjuer, varav 3 intervjuer för förstudien, 20 intervjuer för fallstudie 1 och 21 intervjuer för fallstudie 2.Resultaten tar upp fördelar med TEM. Det krävs en förändring av roller och ansvar för att genomföra TEM ochdet finns vissa nyckelpersoner/rollersom påverkar samverkan. Studien har kommit fram med vikten av informella och sociala relationer för genomförande av TEM projekt. Studien pekar på ett antal aspekter som påverkar utvecklingen av sociala relationer isamverkansprojekt som har positive eller negative konsekvenser för samverkan

anläggningsbransch

samverkan

tidig entreprenörmedverkan

kontraktsform

komplexa projekt

Författare

Petra Bosch-Sijtsema

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Anna af Hällström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Rasmus Rempling

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Mats Karlsson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Projekteringsprocess i entreprenad med samverkansnivå hög

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) (13574), 2018-09-01 -- 2021-10-01.

BBT - Branschprogram för forskning och innovation avseende byggnadsverk inom transportsektorn (BBT 2017-013), 2018-09-01 -- 2021-10-01.

Centrum för management i byggsektorn (CMB) (135), 2018-09-01 -- 2021-10-01.

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Företagsekonomi

Annan samhällsbyggnadsteknik

Utgivare

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-04