Projekteringsprocess i entreprenad med samverkansnivå hög
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Trafikverket har börjat tillämpa Kontraktsform samverkansnivå hög i komplexa anläggningsprojekt. Det är ett s.k. ECI-kontrakt där entreprenören medverkar i ett tidigare konceptuellt skede än i en traditionell totalentreprenad. Möjligheten att påverka utfallet minskar i takt med nedlagda projektkostnader vilket också innebär att värdet för beställaren och kostnaderna att producera produkten till stor del definieras i tidiga skeden av byggprocessen. Trafikverket skapar nya förutsättningar för samverkan mellan beställare, konsult och entreprenör genom nya upphandlingsformer. Dessa nya förutsättningar får konsekvenser för hur projektering med samverkan på hög nivå genomförs på projektnivå. Frågor om nya ansvarsområden, nya roller, projektorganisationen som team, motkrafter och framgångsfaktorer och genomförande risker på projektnivå blir viktigt att studera. I detta projekt vill vi studera dessa konsekvenser och ge branschen rekommendationer hur dessa tre discipliner kan utveckla sin samverka – i samklang med den digitala utvecklingen.

 

Syftet är att studera hur man genomför projekt med Kontraktsform samverkansnivå hög på projektnivå i termer av organisering av projektteamet, ansvarsfördelningar, samt olika verktyg och processer som ger möjligheter att effektivisera byggprocessen. Projektet fokuserar på samspelet mellan beställare, konsult och entreprenör för att bemöta kostnadsdrivande aspekter, kvalitet och innovation. Forskningsprojektet siktar på långsiktig forskning. Ansökan omfattar ett doktorandprojekt som kommer att studera tre typprojekt inom tre olika faser (avslutat, påbörjad entreprenad och påbörjad projektering). Metoderna som kommer att användas är observationer, intervjuer, och dokumentanalys. Projektgruppen är tvärvetenskaplig och består av forskare inom projektledning, projekterings-, konstruktions- och genomförandeprocessen som samarbetar med en referensgrupp med medlemmar från Luleå Tekniska Universitet och industrin.

 Förväntade resultat är att ge branschen rekommendationer om hur man genomför Kontraktsform samverkan nivå hög mellan beställare, konsult och entreprenör på projektnivå.

Deltagare

Petra Bosch (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Anna af Hällström

Doktorand vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Mats Karlsson

Professor of the Practice vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Rasmus Rempling

Senior forskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Samarbetspartners

NCC Building Sweden

Sweden

Skanska

Solna, Sweden

Trafikverket

Borlänge, Sweden

Finansiering

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Projekt-id: 13574
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Centrum för management i byggsektorn (CMB)

Projekt-id: 135
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

BBT - Branschprogram för forskning och innovation avseende byggnadsverk inom transportsektorn

Projekt-id: BBT 2017-013
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-21