Analys av vissa konsekvenser av långsiktiga avtal som styrmedel att effektivisera energianvändningen i industrin
Report, 1999

Föreliggande rapport utgör en del av ett första steg i att ta fram förslag till långsiktiga avtal mellan stat och näringsliv inom området effektivare energiutnyttjande. Syftet med detta första steg är att utröna om det är möjligt och rimligt att utnyttja långsiktiga avtal i Sverige. I denna rapport analyseras konsekvenserna av att med långsiktiga avtal stimulera genomförandet av åtgärder som inte skulle genomförts utan intervention från staten. Analysen genomförs med utgångspunkt från tre fallstudier där åtgärder identifierats genom energikartläggningar. I ett första steg, applicerat på de tre fallstudierna, analyseras hur skatter fungerar som styrmedel och incitament att genomföra besparingsåtgärder. I denna del inkluderas hur emissionerna kan kvantifieras. I ett andra steg, utgående från fallstudiernas karakteristik avseende investeringar och besparingar, analyseras i detalj konsekvenserna av långsiktiga avtal. Dessa avtal innebär att industrin får utnyttja en del av koldioxidskatten för investeringar i åtgärder som inte skulle genomförts utan intervention från staten.

Author

Per-Åke Franck

Thore Berntsson

Department of Heat and Power Technology

Subject Categories

Other Mechanical Engineering

Chemical Engineering

More information

Created

10/6/2017